viernes, 26 de noviembre de 2010

CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR “TRABAJO O PRESTACIONES DE DESEMPLEO DIGNAS PARA TODOS/AS”
COMUNICADO:

En respuesta  a la Convocatoria efectuada por la ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR DE BARCELONA, que ha contado con el apoyo   de la ASSEMBLEA DE BARCELONA, un centenar de trabajadores/as en paro y solidarios/as se han concentrado   hoy jueves 25 de noviembre a partir de las 11 horas de la mañana delante del Ayuntamiento de Barcelona en Pza Sant Jaume para exigir  “Trabajo o prestaciones de desempleo dignas para todos/as”.
En la concentración se ha denunciado la grave situación del paro en Catalunya y se ha planteado el reparto del trabajo y de la riqueza, la reducción de la semana laboral inmediata a 35 horas en la perspectiva de las 30 horas, una prestación de desempleo digna para todas las personas en paro, y se ha dado lectura al Manifiesto de reivindicaciones.
Se ha informado de la petición de reunión con el ayuntamiento de Barcelona, así como el registro de la reivindicación de transporte público gratuito para las personas en paro que apoyan diversas entidades sociales, comités de empresa, sindicatos y organizaciones políticas. (Ver documento Anexo)
Por último se han anunciado la realización de próximas concentraciones y acciones en las próximas semanas  y se ha invitado a participar a los desempleados/as en las reuniones de la Asamblea de parados/as de Barcelona   cada martes a las 19 horas en el Centro Cívico “Pou de la Figuera” en C/Sant Pere Mes Baix nº 70 de Barcelona.


  Anexo:

A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

JORDI     TORELLÓ   BARCELÓ,  amb l’adreça de correu electrónic de paradoparada@yahoo.es   i el número de móbil: 677095248, en representació de L'ASSEMBLEA DE TREBALLADORES   I TREBALLADORS EN ATUR DE BARCELONA, compareix i
EXPOSA: Som 120.000 treballadors i treballadores que estem a l'atur actualment a la ciutat de Barcelona i que no solsament ens veiem afectats per la situació de crisi económica que pasem si no que ens sentim desemparats per les diferents administracions.
En concret l'ajuntament de Barcelona no ha mogut un dit per aplicar mesures per pal'1iar la situació deIs desocupats de la ciutat. Des de la mala gestió del Plan E, no aplicat amb criteris de transparencia (negant-se a contactar directament des de l'Ajuntament o no aplicant bosses de treball obertes a tots els aturats), o havent fet efectius no més de la meitat deIs projectes programats~ fins a la poca voluntat d'avan9ar en mesures (com l'eliminació d'hores extres a les empreses municipals) que puguin generar treball estable.
En concret una de les mesures senzilles que l'Ajuntament podria aplicar, és la d'un abonament de social pel transport públic, graturt pels aturats i aturades. A les grans capitals europees aquesta mesura ja s'aplica. No només tenen molta més varietat d'abonaments social s per discapacitats, treballadors que estan en situació de precarietat, per la gent gran etcetera, sinó que,en moltes d'elles la gratuitat per les aturatdes i aturades és un fet.
A Brusel'1es és gratuIt, a Viena, descompte d'un 60%, a Toó, d'un 33 a un 87% de descompte. A 1 'Estat espanyol, ciutats com Sevilla tenen un abonament gratuIt pels aturats. La crisi ha for9at l'aplicació d'aquesta mesura. El maig, a Malaga, l'empresa EMT, comen9a a emetre un abonament gratult per aturats. A Saragossa, aquest desembre, aprova l'abonament del 90% del cost del transport al aturats i aturades de llarga duració. Així la proposta de "Transports Graturt per Aturatsles" no ve del no-re, sinó que hi han exemples a altres ciutats de que tal proposta és factible. Iniciatives com la de la T -12, vinculada a la franja d'edat, creiem que són perfectament aplicables a criteris social s, com els ingressos o la situació d'atur.
La gratultat del transport urba seria positiu per l'equilibri ecológic i la j ustícia social. Al nostre país ens gastem 6.000 euros anuals de mitjana en el tranport privat, sense comptar els costos d'adquisició, xifra que és actualment inasumible pels que ara estem al'atur cobrant subsidis insuficients. Per altra banda esta demostrat que el facilitar un transport accesible a les persones desocupades és una eina molt eficient per l'ocupació, ja que el bon accés a la mobilítat ajuda a la búsqueda de feina.
Les entitats, organismes unitaris de representació deis treballadors, associacions de vei'ns, sindicats, organitzacions polítiques i col.lectius que firmem, donem suport a la iniciativa pel "Transport Públic Gratuït per a Treballadors/es en Atur" i exigim al'Ajuntament de Barcelona,   a l' Autoritat del Transport Metropolita   i a la Generalitat de Catalunya a posicionar-se i aplicar la gratuitat del transport per aquest col.lectiu. 

RELACIÓ DE ENTITATS QUE HAN SUSCRIT ESTA PETICIÓ DE TRANSPORT     PÚBLIC GRATUIT PER A TREBALLADORSIES EN ATUR":

  -*COMITÉ INTERCENTROS DAMM
– *COMITÉ INTER CENTROS DE INDUSTRIAS TITÁN S.A
-COMITÉ DE EMPRESA DEL METRO DE BARCELONA
-*COMITÉ DE EMPRESA DAMM
-* COMITÉ DE EMPRESA PLANTA BARCELONA ENAGAS
-*COMITÉ DE EMPRESA DE EMMSA (BARCELONA)
-INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC)
-SINDICAT FERROVIARI DE BARCELONA ( SF-INTERSINDICAL )
-CATAC (IAC)
-*SECCIÓN SINDICAL FTC -IAC
-*MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A. FÁBRICA DE ESPARREGUERA
-* SECCIÓN SINDICAL-CCOO DAMM
-*SECCIÓN SINDICAL DE LA CGT A L'AJUNTAMENT BARCELONA
-CO.BAS SINDICATO DE COMISIONES DE BASE
-*ASSOCIACIÓ DE VEiNS DEL BARRI GOTIC, BARCELONA
-* ASSOCIACIÓ PAPERS I DRETS PER A TOTHOM CIF G-64267529
-*ASSEMBLEA DE BARCELONA
-PSUC-PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
- *ASSOCIACIÓ SOCIALISME 21
  -*CORRENT ROIG
– *COL.LECTIU REPUBLICÀ DEL BAIX LLOBREGAT
- *ATTAC CATALUNYA
- CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE CATALUNYA
- COMITÉ REGIONAL CNT DE CATALUNYA
- EN LLUITA
-EUROPEAN CLAIMS ORGANIZATION 

-*Aquestes adhesions han estat enviades a les adreces electroniques de l'Ajuntament de Barcelona, a I'Autoritat del Transport Metropolíta i a la Generalitat de Catalunya i s'adjunten copies de les mateíxes.
També, s'adhereíxen a aquesta petició -1931 signaturas, de persones a títul individual, les firmes que tan mateix, s'adjunten i 18 més que han estat enviats a les adreces electroniques de l'Ajuntament de Barcelona, a l'Autoritat del Transport Metropolita i ala Generalitat de Catalunya.
Per tot aixo exposat,
SOL.LICITEM:
-Que sigui admes aquest escrit amb les seves copies i que davant de la gravetat de la situació de desocupació es tramiti d'URGENCIA i s'aprovi per aquest Ajuntament l'aplicació d'una "Targeta gratuita del transport publico per a totes les persones que es trobin en situació de desocupació. "
Barcelona, a 25 de novembre de 2010 

ASSEMBLEA DE TREBALLADORES 1 TREBALLADORS EN ATUR DE
BARCELONA

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Barcelona, 25 de novembre: concentració Per un Treball Digne!
¡CONCENTRACIÓN POR UN EMPLEO DIGNO!
25 de noviembre a las 11 horas
PLAZA SANT JAUME (BARCELONA) 


¿QUÉ REIVINDICACIONES DEFENDEMOS LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN PARO DE BARCELONA?

Trabajo digno para todos o prestación por desempleo hasta la recolocación efectiva. No a la exclusión del subsidio de 426 euros de ningún colectivo de parados/as, por la prórroga de dicho subsidio.
Reducción drástica de la jornada laboral sin recortes salariales, prohibición de las horas extras y de los destajos.
Servicios básicos gratuitos (agua, electricidad, gas, etc…, para todas aquellas unidades familiares que todos sus miembros estén en situación de desempleo.
Moratoria en el pago del alquiler o de las hipotecas en la vivienda habitual. Ningún desahucio de familias en paro por falta de pago tanto de alquiler como de la hipoteca.
Tarjeta de transporte gratuito para todos/as los desempleados.
Poner en marcha una bolsa de trabajo municipal que gestione de manera transparente y con la participación de las AA.VV. y las asambleas de parados/as el empleo generado en los servicios y empresas municipales (nuevos empleos, sustitución vacantes, etc.), el empleo creado por planes gubernamentales en marcha o que pudieran crearse.
COMPAÑERO/A: ¡Participa en las asambleas para decidir entre todos la forma de conseguir nuestras reivindicaciones!

Asambleas de Paracelona: dos/as de Barcelona:
TODOS LOS MARTES EN LA CALLE SANT PERE MÉS BAIX, 70 (BCN) A LAS 19 H.
Metro: Línea I (URQUINAONA)


E-mail: paradoparada@yahoo.es

BLOG: http://assembleadeaturats-barcelona.blogspot.com


¡CONCENTRACIÓ PER UN TREBALL DIGNE!
25 de novembre a les 11 hores
PLAÇA SANT JAUME (BARCELONA)

¿QUÈ REIVINDICACIONS DEFENSEM L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS Y TREBALLADORES EN ATUR DE BARCELONA?

Treball digne per a tots o prestació per atur fins a la recol.locació efectiva. No a l'exclusió del subsidi de 426 euros de cap col.lectiu d'aturats/es, per la pròrroga d’aquest subsidi.

Reducció dràstica de la jornada laboral sense retalls salarials, prohibició de les hores extres i a preu fet.

Serveis bàsics gratuïts (aigua, electricitat, gas, etc ..., per a totes aquelles unitats familiars que tots els seus membres estiguin en situació d'atur.

Moratòria en el pagament del lloguer o de les hipoteques en l'habitatge habitual. Cap desnonament de famílies en atur per falta de pagament tant de lloguer com de la hipoteca.
Targeta de transport gratuït per a tots/es els desocupats.
Posar en marxa una borsa de treball municipal que gestioni de manera transparent i amb la participació de les AA.VV. i les assemblees d'aturats/es l'ocupació generada en els serveis i empreses municipals (nous llocs de treball, substitució vacants, etc.), l'ocupació creada per plans governamentals en marxa o que puguin crear-se.

COMPANY/A: Participa en les assemblees per decidir entre tots la manera d'aconseguir les nostres reivindicacions!

Assemblees d’Aturats/des de Barcelona: TOTS ELS DIMARTS AL CARRER SANT PERE MÉS BAIX, 70 (BCN) A LES 19 H.
Metro: Línia I (URQUINAONA)

E-mail: paradoparada@yahoo.es
BLOG: http://assembleadeaturats-barcelona.blogspot.com