viernes, 27 de julio de 2012

Renda Garantida Ciutadana


L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu : “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Els “nostres” representants mai van fer aquesta llei, així que aquesta Comissió Promotora ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana. Per a això hem redactat un projecte de llei, per presentar-ho a la taula del Parlament de Catalunya, i si aquest l’aprova tindrem uns mesos per recollir 50000 signatures. Per a això hauran de fer-ho persones habilitades per a això, que no hauran de tenir antecedents penals, anomenats fedataris. Abans de presentar-la al Parlament, és necessari donar-la a conèixer massivament a tot el poble de Catalunya, perquè als polítics no els sigui fàcil despatxar-la amb un tràmit, és per això que sol·licitem àmplia difusió d’aquest projecte perquè no els sigui fàcil rebutjar-la. La quantia d’aquesta renda serà de 7.967,7 € a l’any i tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això l’hem establert així en el nostre projecte. Tindrà també un caràcter complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.
Eixos centrals del projecte de llei
 La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:
 1r .- Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.
 2n .- Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
 3r .- El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.
 4rt .- La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.
 5è .- Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:
 a).- Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b).- Estar vivint legalment a Catalunya.
c).- Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d).- No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
 6è .- El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.
7è .- El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.
 8è .- La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, text definitiu, 11-07-12-1
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER REGULAR LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, text definitiu 11-07-12
Traducción Castellana

El artículo 24.3 del presente Estatut de Catalunya dice : “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantice una vida digna”.  “Nuestros” representantes nunca hicieron esta ley, así que esta Comisión Promotora ha decidido presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda Garantizada Ciudadana. Por a eso hemos redactado un proyecto de ley, para presentarlo a la mesa del Parlamento de Catalunya, y si estos lo aprueban tendremos unos meses para recoger 50000 firmas. Esto lo deberán hacer personas habilitadas para eso, que no deberán  tener antecedentes penales, llamados  fedatarios. Antes de presentarla al Parlamento, es necesario darla a conocer masivamente a todo el pueblo de Catalunya, porque a los políticos no les sea fácil despacharla como un mero trámite, es por eso que solicitamos amplia difusión de este  proyecto para que no les sea fácil rechazarla. La cuantía de esta renta será de 7.967,7 € al año y tendrá carácter incondicional, no sujeta a ninguna obligación de seguir cursos, porque el derecho a la vida es incondicional. Tendrá carácter indefinido, hasta que el perceptor salga de la situación de pobreza. La cuantía la establece el Parlamento, que considera esta cantidad como el mínimo que permite una vida digna en Catalunya, por eso lo hemos establecido así en nuestro proyecto. Tendrá también un carácter complementario, de manera que les pensiones o salarios precarios inferiores a aquesta cantidad serán complementados hasta alcanzarla.
Ejes centrales del proyecto de ley
 La Renta Garantizada de Ciudadanía tiene por objeto garantizar que nadie esté por debajo del límite de la pobreza y consiste en:
 1º .- Un derecho universal de todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, no condicionado a disponibilidades presupuestarias ni a la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral.
 2º .- Un derecho subjetivo de carácter individual pero vinculado a la situación económica de la persona, y en el su caso,, del núcleo familiar o de convivencia.
 3º .- El derecho a percibir una prestación económica de, como a máximo, 664 euros mensuales por doce pagas.
 4º .- La prestación económica de la RGC tiene carácter suplementario; es el derecho a percibir la cantidad necesaria a fin que, sumada a los ingresos económicos que se tengan por cualquier concepto, se disponga de unos ingresos económicos iguales a 664 euros mensuales por doce pagas.
 5º .- Los requisitos para acceder al derecho de cobrar la prestación económica de la RGC son:
 a).- Tener 18 o más años, o ser menor emancipado.
b).- Estar viviendo legalmente en Catalunya.
c).- Tener residencia continuada en Catalunya durante un mínimo de 12 meses.
d).- No disponer de ingresos económicos superiores a los mínimos garantizados equivalentes a la cuantía de el indicador de renda suficiente en Catalunya (para el año 2012, 664 euros mensuales por doce pagas), durante como a mínimo los 4 meses anteriores a la solicitud.
 6º .- El proyecto de Ley para la RGC regula también las obligaciones de les personas perceptores de la prestación económica; el incomplimento de les obligaciones puede comportar la suspensión o la pérdida del derecho a percibir la RGC.
7º .- La financiación de la RGC es a cargo de los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, y será gestionada por la Administración de la Generalitat de Catalunya, las administraciones locales, y con la participación de les entidades del tercer sector debidamente  acreditadas.
 8º .- La no-respuesta de la administración pública competente a la solicitud hecha por el ciudadano o ciudadana comportará el reconocimiento del derecho a percibir la prestación económica.

1 comentario:

  1. entre els impulsors: ERC, ICV, i PSC!!!! Què fotien fa 2 anys governant la Generalitat? No tenen vergonya?

    ResponderEliminar