lunes, 2 de diciembre de 2013

CAMPANYA PER LA GRATUITAT DELS SUBMINISTRAMENTS,AIGUA,GAS I ELECTRICITAT.

Per uns serveis bàsics sense interrupció per motius econòmics
Per motiu de la situació d’emergència dins un context econòmic crític, que afecta moltes persones individualment i a famílies en el seu conjunt, es fan necessàries mesures urgents per tal d’apaivagar aquesta situació.
Són els serveis bàsics, aigua i d’energia ja sigui elèctrica com de gas, serveis dels quals avui no podem prescindir, per motius d’higiene i salut, cosa que fa incomprensible i no es pot assumir socialment que cada dia hi hagi centenars de talls en els subministraments d’aquests serveis, ja que haurien de ser universals.
És per aquest motiu que des de la Coordinadora de treballadores/s en atur de Catalunya, endeguem i animem a participar en la campanya per tal de fer arribar escrit als Plens de tots els municipis de Catalunya escrit de proposició que s’annexa per tal que, tant de forma col·lectiva preferentment, o títol individual allà on no es pugui. Per tal que es promoguin mesures per establir el compromís de les empreses subministradores a no efectuar cap tall en el subministrament, per falta de recursos econòmics suficients i que siguin les Administracions públiques les que gestionin la tramitació i estableixin els protocols adients per fer àgil aquestes demandes i per tal de garantir que els servies bàsics (aigua, llum i gas) siguin gratuïts per aquelles persones i col·lectius que ho necessitin.
Perquè no volem arribar a ser pobres, per ser atesos!
Perquè no volem una societat de molts pobres i uns pocs rics!
Coordinadora de treballadors/es en atur de Catalunya
Setembre de 2013
1a rev.

 

Des de la Coordinadora d'assemblees de treballadors i treballadores en atur de Catalunya, fem extensiva la campanya per demanar la gratuïtat dels subministraments bàsics per les persones i col·lectius amb dificultats econòmiques.

Per tal d'aconseguir que les empreses subministradores d'aigua, electricitat i gas seguin amb les Administracions i amb col·lectius d'afectats, per tal d'establir protocols d'actuacions, fem arribar una nota informativa i document a adreçar als Ajuntaments per entitats principalment, per tal d'aconseguir el màxim ressò en l'àmbit territorial.

Seria bo, ens féssiu arribar un cop presentada la proposició al vostre Ajuntament les següents dades:
Població on es presenta la proposició
Qui la presenta
Persona i dades de contacte
Data en què es presenta
Data en què s'aprova (o rebutja)
Si és aprovada per tots els grups municipals o no
Acta de la sessió en el moment que es disposi
Allò que es consideri significatiu

Oferim com a persona i dades de contacte de la Coordinadora:

Eduard Milan i Garcia
edmiga@movistar.es

altres correus de contacte:
9372767@gmail.com
assambleadaturats@gmail.com

Afegim el model de proposta per presentar al vostre Ajuntament.


AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE ................

.................................................................., actuant en el seu nom i representació, exposa:
Atès que la situació de crisi i les retallades en els drets laborals i socials estan provocant un increment de l’atur sense protecció social, de les desigualtats de renda i dels risc de pobresa.
Atès que aquesta mateixa situació està provocant que un nombre creixent de persones tinguin dificultats o impossibilitat d’accedir als consums bàsics de la llar, com ho demostren els expedients de talls d’aigua i les xifres de la pobresa energètica que afecten a milers de llars.

D’acord amb el que estableix la legislació actual, promou la següent,

PROPOSICIÓ
El Plenari Municipal o Consell Municipal acorda instar al Govern Municipal a:
1. Promoure, de manera immediata, les actuacions necessàries per a fer efectiu el dret universal als subministraments bàsics d’energia i aigua potable. En aquest sentit, articular els mecanismes necessaris per evitar que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament en el cas d’uns ingressos per càpita a la unitat familiar inferiors al salari mínim interprofessional i amb l’informe pertinent del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i/o de Serveis Socials.
2. Redactar, de manera immediata, el protocol de Serveis Socials que permeti agilitzar al màxim l’elaboració de l’esmentat informe i enfortir els suports econòmics d’inclusió per a fer front a les situacions de risc, en relació als subministraments bàsics d’energia i aigua potable.
3. Instar als serveis competents de la Generalitat de Catalunya per tal redactin, de manera immediata, el protocol que permeti agilitzar al màxim l’elaboració de l’esmentat informe i enfortir els suports econòmics d’inclusió per a fer front a les situacions de risc, en relació als subministraments bàsics d’energia i aigua potable, coordinant-se si és el cas amb l’administració de l’estat amb competències.
4. Presentar, en el termini no superior a 6 mesos, un informe que doni compte de les actuacions en marxa, el nivell de cobertura de les necessitats i els recursos econòmics destinats.

Data

Signatura

No hay comentarios:

Publicar un comentario